LÄTTFIX UNIVERSAL BOSTIK

15 kg
Tuotenumero: 01305
Paino: 15.2
Högflexibel cementbaserad fästmassa med lättfiller.
Valitse myymälä tarkistaaksesi varastotilanne
Lähetetään
1-3 arkipäivän sisällä
Klikkaa & nouda
Alkaen
28 45 /st
st
LÄTTFIX UNIVERSAL BOSTIK
Högflexibel cementbaserad fästmassa med lättfiller.

Användningsområde

Sättning av kakel, klinker, granitkeramik, glasmosaik och natursten, vägg och golv, värmegolv, vägg och golv, värmegolv, våtrum, inom- och utomhus, i pooler.

Underlag

Betong, puts, spackel, gipsskiva, täta ytor (kräver primning), tätskikt.

Teknisk data

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar
Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA
Klassning EN12004: C2TE
Merkinnät
GHS05
Syövyttävä
GHS07
Haitallinen/ärsyttävä
Vaaralausekkeet
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Turvalausekkeet
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284
Använd andningsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
Nopeat tiedot
Tavaramerkki Bostik