REPARATIONSMASSA BOSTIK

Lagningsmassa
ART.NR: 01306
Flexibel och mångsidig fästmassa och spackel.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

REPARATIONSMASSA BOSTIK

Flexibel och mångsidig fästmassa och spackel.

Användningsområde

Sättning av kakel, klinker, för vägg och golv, värmegolv, limning av golvgips inom- och utomhus.

Underlag

Betong, lättbetong, puts, spackel, gipsskiva, plywood, spånskiva, trä och PVC-matta.

Teknisk data

Skikttjocklek: 1-30 mm
Torktid: 2-24 timmar
Fogbar efter: 12 timmar
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284
Använd andningsskydd.
Varumärke Bostik