Mossborttagningsmedel Bio plus Kerabit

5L
Artikelnummer: 6303313
Vikt: 5
Kerabit Bio Plus är ett biologiskt nedbrytande bruksfärdigt mossborttagningsmedel, med vilket tak, gatsten, staket, markiser osv kan rengöras.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
5-10 vardagar
38 00 /st
st
= 1,00 st
Mossborttagningsmedel Bio plus Kerabit
Kerabit Bio Plus är ett biologiskt nedbrytande bruksfärdigt mossborttagningsmedel, med vilket tak, gatsten, staket, markiser osv kan rengöras. Rengör underlaget med borste från löst växtunderlag innan Kerabit Bio Plus används.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Snabba fakta
Varumärke Kerabit