Suomeksi
Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0753-25 29 46
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 17 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Elastomerprimer KBL 20/100 Kerabit
Kerabit KBL 20/100 är en snabbtorkande elastomerprimer, som är lätt att applicera och som stryks på kall. Kerabit KBL 20/100 bildar ett bra underlag för Kerabit KB 100/50 varmbitumen eller för Kerabit elastomer bitumentätskikt för vattenisolering.
Rör om före användning. Produkten rekommenderas att inte användas inomhus på grund av stark lukt.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 15771
Märke Kerabit
Volym 20 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H332 Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.