Grovbetong Basic C20/25 25kg Weber

ART.NR: 0106
Grovbetong passar utmärkt för en mängd olika tillfällen. Till exempel då du ska gjuta stolpar, plattor, göra inhägnader av rabatter och är som gjort för att gjuta en uteplats eller balkong.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Grovbetong Basic C20/25 25kg Weber

Grovbetong passar utmärkt för en mängd olika tillfällen. Till exempel då du ska gjuta stolpar, plattor, göra inhägnader av rabatter och är som gjort för att gjuta en uteplats eller balkong.

Användningsområde

Grovbetong Basic C20/25 används vid gjutningsarbeten i skikttjocklekar från 50 mm och uppåt. Betongen passar till gjutningar av trappor, husgrunder, plintar, pelare, etc. Grovbetong Basic kan användas både inom- och utomhus.

Blandning

Torrbruket blandas med vatten i en tombola, planblandare eller med en borrmaskin och visp. Det går åt ca. 2,5 liter vatten/25 kg säck. Blanda betongen ordentligt, minst 10 minuter, tills den får en jämn och lättarbetad konsistens. Den färdigblandade betongen är arbetsbar i ca 1 timme.

Utförande

Gjutstället rengörs väl och förvattnas. Inget fritt vatten får finnas i formen. För bästa resultat ska arbetstemperaturen vara mellan 10–25 °C. Används produkten vid temperaturer under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas. Den färdiggjutna ytan ska skyddas mot väta det första dygnet genom att täckas in med plast. Eftervattna ytan under minst 3–5 dygn för att få en långsam och bra uttorkning. För snabb uttorkning kan ge sprickbildningar samt försämrad hållfasthet.

Övrigt

Åtgång: 2 kg/m2/mm.

Lagringsanvisning

Säckarna lagras torrt. Produkten är hållbar i 12 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning. Överblivet material blandas med vatten och får härda. Det härdade materialet lämnas till återvinningscentralen som byggavfall. Produkten får ej tappas i avloppsnät.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P362
Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
Leverantörens artikelnummer 1014918